Przejdź do treści

Fundator. Kto nim może być?

Fundator lub fundatorzy odgrywają kluczową rolę, bo to z ich woli zostaje ustanowiona nowa fundacja. Bez fundatora nie ma fundacji. To on przekazuje określony majątek na realizację określonych celów użytecznych społecznie lub gospodarczo.

Doniosła rola fundatora wynika już z samej definicji fundacji, której jednak nie odnajdziemy w przepisach prawa. Ustawa o fundacjach wskazuje nam najważniejsze cechy tej formy prawnej. Aby odnaleźć definicję fundacji musimy sięgnąć do dorobku badaczy.

Biorąc pod uwagę najważniejsze cechy określone ustawą, możemy przyjąć, że: Fundacja stanowi pewną wydzieloną w akcie fundacyjnym przez fundatora część majątku, która ma służyć określonym celom użytecznym społecznie lub gospodarczo.

Fundatorem może być osoba fizyczna, kilka osób fizycznych, a także osoba prawna, lub kilka osób prawnych. Możliwe jest również „wymieszanie” tych podmiotów i ustanowienie fundacji wspólnie przez osoby fizyczne i prawne.

Pamiętajmy jednak, że po ustanowieniu fundacji, rola fundatora co do zasady ulega radykalnemu ograniczeniu. Fundacja nabywa bowiem osobowość prawną, przez co następuje swego rodzaju oddzielenie od fundatora. Fundacja jako osoba prawna działa na podstawie przepisów ustawy, która zobowiązuje nas wyłącznie do powołania zarządu. Dokładny ustrój wewnętrzny fundacji musimy ustalić samodzielnie w statucie.

Oczywiście rola fundatora w dalszym „życiu” fundacji wcale nie musi zostać wyłączona. Jeśli zatem fundator chce nadal wpływać na funkcjonowanie fundacji, koniecznie musi to przewidzieć wcześniej i zapisać w statucie. W przeciwnym razie, nie będąc członkiem zarządu, nie będzie mógł bezpośrednio wpływać na bieżące prace fundacji.

W przypadku kilku fundatorów, często powołuje się organ o nazwie Rada Fundatorów. Nie jest on przewidziany w prawie, więc nie ma obowiązku jego powoływania, ale ma to walory praktyczne, jeśli statut przewiduje możliwość wpływania fundatorów na prace fundacji. Wówczas w statucie należy określić w jaki sposób Rada Fundatorów podejmuje uchwały.