Przejdź do treści

Cele fundacji

Ustanawiając fundację musimy przede wszystkim już na etapie aktu fundacyjnego określić jej cele.

Ustawa o fundacjach wskazuje, że muszą być one społecznie lub gospodarczo użyteczne. Wskazano nawet ich katalog, który pozostaje otwarty i nie wyczerpuje tematu. W przepisach wymieniono następujące cele do wyboru: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nasza fundacja postawiła przed sobą jeszcze inne cele. Na koniec i tak będzie to przedmiotem kontroli sądu rejestrowego, który oceni m.in. ich zgodność z prawem, w tym w szczególności z ustawą o fundacjach.

Pamiętajmy, że pojęcia „użyteczności społecznej” oraz „użyteczności gospodarczej” nie posiadają definicji ustawowych. Pozostają dość nieostre i nie sposób z góry ocenić, jakie konkretne postanowienia będą z nimi zgodne. Sąd rejestrowy będzie zatem oceniał przez ich pryzmat cele naszej fundacji, podchodząc do każdego przypadku indywidualnie.

Nie należy się zrażać, jeśli w pierwszym podejściu sąd rejestrowy odmówi wpisu naszej fundacji do KRS wskazując na jakieś niedociągnięcia w tym zakresie. Możemy wówczas skorygować cele naszej fundacji w taki sposób, aby doczekały się one akceptacji ze strony sądu rejestrowego. Niestety, w zależności od konkretnego przypadku, może się okazać konieczna ponowna wizyta u notariusza.

Alternatywnie, jeśli nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem i szczególnie zależy nam na określonych przez nas postanowieniach statutowych, zawsze możemy odwołać się do sądu wyższej instancji. Niejednokrotnie w praktyce dochodzi do zmiany orzeczenia i rejestracji fundacji ze statutem w pierwotnym brzmieniu, które początkowo nie znajdowało akceptacji sądu rejestrowego.